برای مشاهده پرسش های درس سوم از فصل سوم  کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات جامعه شناسی (1)

 فصل سوم – درس سوم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

از خود بیگانگی یا خود باختگی چگونه به وجود می آید ؟ توضیح دهید .

110- 109   

2

افراد تحت چه شرایطی هویت خود را تغییر می دهند ؟ توضیح دهید .

107

3

« دیگران نوعی » و « دیگری مهم » را مقایسه کنید .

107

4

چرا پوریای ولی و حسین رضازاده برای ما ایرانیان دیگری مهم محسوب می شود ؟

109

5

این بیت شعر :

« یارب چنان مکن که گدا معتبر شود    گر معتبر شود زخدا بی خبر شود »

را با توجه به مفهوم از خود بیگانگی تجزیه و تحلیل کنید .

110-109

6

چه عواملی باعث می شود برخی افراد برای مادیگری مهم شوند ؟ مثال بزنید.

109

7

چرا برخی افراد هنگام ارزیابی خود در جهت تغییر خود اقدام می کنند ولی بعضی نیازی به تغییر خود نمی بینند ؟

109

8

غرب زدگی را در کشورهای جهان سوم که نمونه ای از خودباختگی است توضیح دهید .

110

9

چه موقع فرد در مقایسه خود با دیگری نوعی خویشی برای تغییر خود اقدام می کند .

108

10

دو دیگری نوعی نام ببرید و بگوئید چرا آنها را به عنوان دیگری نوعی خود انتخاب کرده اید .

109

11

دیگری مهم را تعریف کنید و دو دیگری مهم  نام ببرید .

109

12

جاذبه های غرب به عنوان یک دیگری نوعی برای کشورهای اسلامی چیست؟

110

13

چگونه می توانیم بدون خودباختگی ویژگی های مثبت غرب را در جامعه خود پدید آوریم .

110

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()