برای مشاهده پرسش های درس دوم از فصل سوم  کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات تشریحی جامعه شناسی (1)

 فصل سوم - درس دوم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

عوامل مؤثر در شکل گیری هویت فرد را نام ببرید ؟

102-101

2

عضویت در گروه ها چه تأثیری در شکل گیری هویت و یا تغییر هویت فرد دارد ؟ توضیح دهید .

104

3

هویت اجتماعی را توضیح دهید ؟

103

4

ویژگی های فردی و اجتماعی را در شکل گیری هویت بنویسید ؟

102

5

افراد چه زمانی در ارتباط با هویت خویش احساس کهتری می کنند ؟

103

6

تأثیر نقش فرد را در شکل گیری هویت او بنویسید و مثال بزنید ؟

101

7

برای هویت می توانید دو قلمرو قائل شویم آنها را نام ببرید ؟

102

8

فرد چگونه می تواند با پذیرش نقشی جدید یا عضویت در گروهی جدید هویت خود را تغییر دهد . ( برای هر کدام مثال بزنید )

104

9

ویژگی های فردی را تعریف کنید و دو مورد از این ویژگی ها را نام ببرید ؟

102

10

درگذار از مرحله کودکی به نوجوانی هویت افراد دست خوش چه تغییری می شود ؟

104

11

چرا در دوره ی نوجوانی باید فرد در انتخاب گروه عضویت دقت بیشتری بنماید ؟

104

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()