برای مشاهده پرسش های درس سوم از فصل دوم کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

 

سئوالات تشریحی کتاب جامعه شناسی (1)

فصل دوم - درس سوم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

علت برخورداری نقش های زیر از مزیت احترام چیست ؟

1) دانشمندان           2) علمای دینی          3) هنرمندان          

58

2

چرا افراد در دستیابی به مزیت احترام با یکدیگر تفاوت دارند ؟ توضیح دهید .

58

3

تأ ثیر تقسیم کار را در دستیابی نابرابر افراد به مزیت قدرت توضیح دهید .

59-58

4

تأثیر « عرضه وتقاضا » را در دستیابی نابرابر افراد به مزیت ثروت توضیح دهید .

60-59

5

سر چشمه ی مهم نابرابری افراد در برخورداری از مزیت قدرت چیست؟ همراه با مثال توضیح دهید .

60

6

افراد ار نظر مزیت قدرت در جایگاه یکسانی قرار ندارند . به نظر شما چه عواملی در این زمینه مؤثرند ؟

59

7

چه امری موجب تفاوت در برخورداری از قدرت دانش آموزان شرکت کننده در یک اردو  می شود؟

59

8

چرا برخی نقش ها از مزیت احترام بیشتری برخوردارند ؟ با مثال توضیح دهید.

58

9

انجام دادن کدام فعالیت ها افراد را از مزیت اجتماعی احترام برخوردار        می کند ؟

58

10

چرا مزیت احترام به پادشاهان مؤسس تعلق می گیرد؟ توضیح دهید .

58

11

در خانواده میزان بهره مندی مردان ، زنان و فرزندان از مزایا چگونه است؟

56

12

رابطه ی کارگران و سرمایه داران در جامعه صنعتی اروپای قرن 19 را با توجه به عرضه و تقا ضای نیروی کار در دستیابی به مزیت ثروت توضیح دهید .

61

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()